Convenio Hostelería Catalunya

  • Versión
  • Descargar 3506
  • Tamaño del archivo 316.82 KB
  • Recuento de archivos 1
  • Fecha de creación 12/05/2015
  • Última actualización 01/04/2016

Convenio Hostelería Catalunya

Convenio Hostelería Catalunya

Consigue en PDF el Documento Oficial del Convenio para el Sector de la Hostelería en Catalunya.RESOLUCIÓ EMO/2812/2014, de 2 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del

Conveni col·lectiu de treball interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per

als anys 2014, 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 79000275011992).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball interprovincial del sector de la industria d’hostaleria i turisme de

Catalunya, subscrit, en data 28 de novembre de 2014, per la part empresarial pels representants de la

Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments turístics de Catalunya, i per la part social

pels representants de SMC-UGT i FECOHT-CCOO, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial

decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de l’Estatut dels treballadors;

l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de

treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article

6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de

Catalunya